Kategoria: wezwania

29 lis 2023

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ GAMEFORMATIC SPÓŁKA AKCYJNA ZE SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ PETARD GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd spółki pod firmą GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-127), ul. Jerzego Szablowskiego 3 lok. LU4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000860013, kapitał zakładowy: 105.000,00 złotych wpłacony w całości („Spółka Przejmująca” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej jako: „k.s.h.”),

niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia Spółki

ze spółką pod firmą Petard Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-127), przy ul. Jerzego Szablowskiego 3 lok. LU4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000477938, kapitał zakładowy w wysokości 110.000,00 złotych (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), („Połączenie”).

Podjęcie przez Spółkę Przejmującą uchwały o połączeniu planowane jest na dzień 29 grudnia 2023 roku, godz. 11:30 w Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy w Warszawie (01-029), ul. Dzielna 72/43. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 491 § 1, art. 492 § 1 ust. 1 oraz art. 498–515 k.s.h. na zasadach określonych we wspólnym planie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej przyjętym w dniu 31 lipca 2023 r. („Plan Połączenia”). Plan Połączenia, został ogłoszony w dniu 31 lipca 2023 roku zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h., tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia, nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, na stronach internetowych łączących się Spółek tj. pod następującymi adresami:

  • przez Spółkę Przejmowaną: https://gameformatic.com/,
  • przez Spółkę Przejmującą: https://petardgames.com/.

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowo – utworzone akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą wspólnicy Spółki Przejmowanej, na zasadach opisanych w Planie Połączenia.
Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą wspólnicy Spółki Przejmowanej, na zasadach opisanych w Planie Połączenia. Ponadto informuję, że od dnia 29 listopada do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na których powzięte zostaną uchwały o połączeniu) na wskazanych powyżej stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, a także w siedzibie spółek biorących udział w Połączeniu, tj. w Krakowie, przy Jerzego Szablowskiego 3 lok. LU4, w godzinach od 9:00 do 17:00 akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 k.s.h. tj:

1) Planem Połączenia i załącznikami do niego,
2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania sprawozdań finansowych Spółki Przejmującej,
3) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia,
4) opinią biegłego.

Z uwagi na fakt, że ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 k.s.h. nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 21 k.s.h. w treści niniejszego zawiadomienia Spółka nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504 § 2 ust. 1 k.s.h.

31 lip 2023

PLAN POŁĄCZENIA

PETARD GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

ORAZ

GAMEFORMATIC SPÓŁKA AKCYJNA

JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

02 cze 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki GameFormatic S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2023 roku, godz. 11:35 w Warszawie, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. 7) Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

24 cze 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki GameFormatic S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 22 lipca 2022 roku, godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Protokolanta; 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; 6) Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; 7) Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; c) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu; e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej; 8) Wolne wnioski; 9) Zamknięcie obrad.

16 mar 2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki GameFormatic S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 13 kwietnia 2022 roku, godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. ul. Dzielnej 72 lok. 43, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany §7, §11, §12, §14, §15, §17 oraz §20 statutu Spółki; b) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki; c) odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki; d) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 6) Wolne wnioski; 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

19 lis 2021

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

19 lis 2021

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

19 lis 2021

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

19 lis 2021

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Gameformatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

19 lis 2021

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Wojciecha Halczyna 25/1, 30-086 Kraków, NIP: 6772456163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105000,00 zł, kapitał wpłacony: 105000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.